Veelgestelde vragen

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Minderjarigen kunnen vrijwilligerswerk doen

  • vanaf 15 jaar indien ze de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs hebben doorlopen
  • vanaf 16 jaar

Bijkomend geldt voor minderjarigen dat:

  • ze een machtiging nodig hebben van hun ouders/voogd

Men mag binnen het PAB niet dezelfde taken doen als werknemer en als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever (budgethouder).

Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt (bvb. een beperkte uitkering in geval van loopbaanonderbreking).

Wil men vrijwilligerswerk doen terwijl men geniet van een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet men de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer oordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger.

Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het OCMW moet aan zijn/haar dossierbeheerder melden dat hij/zij vrijwilligerswerk zal doen.

Mensen die een uitkering ontvangen voor hulp aan bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten, zonder aanmelding.

Mensen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Jongeren die recht hebben op een gezinsbijslag (kinderbijslag) mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Over gepensioneerden, personen met een beperking, mensen met een uitkering wegens beroepsziekten of arbeidsongeval, of met een invaliditeitsuitkering zegt de wet niets. Zij mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Hoe/waar vind ik een vrijwilliger?

Indien je een vrijwilliger zoekt, maak dan je nood bekend aan je omgeving. Misschien is er iemand uit je omgeving (vrienden, familie, kennissen, buren) die je wil helpen. Je kan bijvoorbeeld ook een berichtje plaatsen op Facebook met je vraag. Vele mensen zijn bereid om iets voor een andere persoon te kunnen betekenen of zoeken een zinvolle tijdsbesteding.

In sommige winkels (supermarkt, kapper, lokale bakker of slager) is het mogelijk om een boodschap achter te laten via een briefje op de toog of aan een prikbord.

Ook kan je de lokale jeugdbeweging of een sociale vereniging in de buurt aanspreken. Of neem contact op het een hogeschool of secundaire school met een aanbod in de sociale sector. Je kan er misschien gemotiveerde studenten vinden die graag ervaring opdoen en ondertussen een centje kunnen bijverdienen.

Hoeveel bedraagt de vrijwilligersvergoeding?

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden voor de kosten die ze gemaakt hebben.
Deze kostenvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, maar wel vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Er kan gekozen worden voor:

Geen vergoeding voor de vrijwilligersactiviteit.

Een forfaitaire kostenvergoeding

De forfaitaire kostenvergoeding mag per vrijwilliger maximaal € 40,67 per dag en € 1.626,77 per jaar bedragen (bedragen 2023).

Een forfaitaire vergoeding gecombineerd met een kilometervergoeding (max 2000 km per jaar).

Het plafond bestaat echter niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van kwetsbare personen als activiteit hebben. Zij hebben geen beperking op de cumul van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Ze moeten wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

Wagen, moto, bromfiets: het maximumbedrag van 1 januari tot en met eind maart 2023 bedraagt € 0,4259. Dit bedrag is fiscaal vrijgesteld en zal elk kwartaal verhoogd worden.

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,27 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het volledige bedrag terugbetaald worden.

De maximum bedragen kunnen elk jaar wijzigen.

Wanneer moeten kostennota’s worden ingediend?

Als richtlijn hanteren we dat kostennota’s van een bepaalde maand ingediend worden voor het verstrijken van de daaropvolgende maand.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding betaald?

Gemiddeld wordt de vrijwilligersvergoeding betaald binnen de twee tot drie weken nadat de vrijwilliger de kostennota heeft bezorgd, op voorwaarde dat deze volledig en correct is ingevuld. De vrijwilligersvergoeding die de organisatie betaalt, wordt doorgerekend naar de budgethouder.

Hoeveel kost de administratie en de verzekering van een vrijwilliger?

De kosten voor administratie en verzekering worden maandelijks aangerekend bij het opstellen van de factuur.

Er wordt een kost van 9,- euro/vrijwilliger/maand aangerekend voor de maanden dat de vrijwilliger wordt ingeschakeld.

Vul de kostennota’s waarheidsgetrouw in, anders riskeer je dat deze bij controles niet aanvaard worden en dat je niet verzekerd bent!

Mag een vrijwilliger mee naar het buitenland?

Ja, dat kan. Ook hier kunnen de kosten worden vergoed zoals overeengekomen in de afsprakennota. U neemt best contact met ons op om te informeren naar wat wel en wat niet gedekt is. Een bijkomende verzekering wordt door de budgethouder zelf geregeld en betaald.

Mag ik mijn vrijwilliger(s) per uur vergoeden?

Geef geen kostenvergoedingen per uur. Je kan onmogelijk de kosten berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximumbedragen snel overschrijdt.

Heeft mijn vrijwilliger recht op een verhoogde vrijwilligersvergoeding?

De overheid besliste dat vrijwilligers in bepaalde sectoren recht hebben op een verhoogde vrijwilligersvergoeding. Het gaat om de sportsector, erkende diensten voor nachtoppas en niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Focus op Emancipatie valt hier niet onder. Bijgevolg is er voor de vrijwilligers via Focus op Emancipatie geen recht op een belastingvrije verhoogde vrijwilligersvergoeding.

Wat indien de budgethouder/persoon met een zorgnood overlijdt?

De erfgenaam of iemand uit de omgeving van de overledene dient Focus op Emancipatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

De erfgenamen zijn gehouden tot het betalen van de nog openstaande facturen.

Indien de overledene een persoonsvolgend budget had, kunnen de facturen nog tot 2 maanden na het overlijden ingediend worden bij het team budgetbesteding.