Veelgestelde vragen

Hoe gebruik maken van de financiële compensatie tijdens de periode COVID-19?

Zijnde een extra budget voor het jaar 2020 met maximaal 8,5% indien er tijdens de periode COVID-19 overeenkomsten worden gesloten om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren en hun beschikbare PAB of PVB ontoereikend is om de kosten van deze overeenkomsten te vergoeden.

Overeenkomsten indienen in uw dossier VAPH:

Er moet geen nieuwe overeenkomst worden opgemaakt wanneer er een bestaande overeenkomst is, maar het VAPH vraagt wel dat de budgethouder zijn overeenkomst voor een tweede keer registreert en hij in de taakomschrijving vermeldt dat het gaat over een overeenkomst in het kader van COVID-19.

Nieuwe budgethouders moeten in de overeenkomst vermelden dat deze werd afgesloten in het kader van COVID-19.

Kosten indienen bij Focus op Emancipatie vzw:

Focus op Emancipatie vzw kan de facturen opsplitsen om duidelijk het onderscheid te kunnen maken tussen de ‘normale’ kost en de meerkosten. 

We vragen aan de vrijwilliger om de volledige kostprijs te splitsen en de meerkosten als COVID-19 te registreren op een tweede kostennota met vermelding (bovenaan bij maand/jaar) COVID-19. Een handleiding vindt u terug onder ‘Documenten’.

De forfaitaire kostenvergoeding per vrijwilliger blijft maximaal €34,71 per dag en €1.388,40 per jaar, vrijgesteld van belasting.

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

In principe mag iedereen die ouder is dan 15 jaar vrijwilligerswerk doen. Maar om binnen de PAB-regelgeving vrijwilligerswerk te doen is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Ook mag men binnen het PAB niet dezelfde taken doen als werknemer en als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever (budgethouder).

Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt (bvb. een beperkte uitkering in geval van loopbaanonderbreking).

Wil men vrijwilligerswerk doen terwijl men geniet van een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet men de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer oordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger.

Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het OCMW moet aan zijn/haar dossierbeheerder melden dat hij/zij vrijwilligerswerk zal doen.

Mensen die een uitkering ontvangen voor hulp aan bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten, zonder aanmelding.

Mensen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Jongeren die recht hebben op een gezinsbijslag (kinderbijslag) mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Over gepensioneerden, personen met een beperking, mensen met een uitkering wegens beroepsziekten of arbeidsongeval, of met een invaliditeitsuitkering zegt de wet niets. Zij mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Hoeveel bedraagt de vrijwilligersvergoeding?

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden voor de kosten die ze gemaakt hebben.
Deze kostenvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, maar wel vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Er kan gekozen worden voor:

Een forfaitaire kostenvergoeding

eventueel aangevuld met een kilometervergoeding.

De forfaitaire kostenvergoeding mag per vrijwilliger maximaal € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar bedragen (Dit zijn de bedragen voor 2019).

De forfaitaire kostenvergoeding kan onbeperkt aangevuld worden met verplaatsingskosten (Dit is nieuw sinds 1 april 2019, voorheen was dit beperkt tot tot maximaal 2.000 km per jaar per vrijwilliger).

Wagen, moto, bromfiets:

– Van 1 juli 2018 t.e.m. 30 juni 2019 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding van maximum 0,3573 euro per kilometer.

– Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding maximaal 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing t.e.m. 30 juni 2020.

De kilometervergoeding is fiscaal vrijgesteld. 

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,23 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het volledige bedrag terugbetaald worden.

Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

 

Reële kostenvergoeding 

de werkelijk gemaakte kilometers worden onbeperkt terugbetaald.

Indien gekozen wordt voor een reële kostenvergoeding kunnen de werkelijke gemaakte kilometers onbeperkt worden terugbetaald.

Wagen, moto, bromfiets: 

– Van 1 juli 2018 t.e.m. 30 juni 2019 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding van maximum 0,3573 euro per kilometer.

– Vanaf 1 juli 2019 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding maximaal 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing t.e.m. 30 juni 2020.

De kilometervergoeding is fiscaal vrijgesteld. 

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum € 0,23 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het hele bedrag terug betaald worden.

Kijk de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk jaar even na.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding betaald?

In principe wordt de vrijwilligersvergoeding betaald binnen de twee weken nadat de vrijwilliger de kostennota heeft bezorgd, op voorwaarde dat deze volledig en correct is ingevuld. In vakantieperiodes kan het soms een beetje langer duren. De budgethouder ontvangt pas een factuur van ons nadat de vrijwilliger is uitbetaald.

Hoeveel kost de administratie en de verzekering van een vrijwilliger?

Deze kosten voor administratie en verzekering worden maandelijks aangerekend bij de verwerking van de kostennota’s en het opstellen van de factuur.

Nieuw bedrag vanaf 01/01/2019.

Er wordt een kost van 9,- euro/vrijwilliger/maand aangerekend voor de maanden dat de vrijwilliger wordt ingeschakeld.

Vul de kosten waarheidsgetrouw in, anders riskeer je dat deze bij controles niet aanvaard worden!

Budgethouders kunnen de factuur met het PVB (persoonsvolgend budget) betalen en inbrengen als bewijsstuk bij het VAPH. Er is geen beperking op het gebruik van vrijwilligers.

Mag een vrijwilliger mee naar het buitenland?

Ja, dat kan. Ook hier kunnen de kosten worden vergoed zoals overeengekomen in de afsprakennota. Een bijkomende verzekering wordt door de budgethouder zelf geregeld en betaald.

Mag ik mijn vrijwilliger(s) per uur vergoeden?

Geef geen kostenvergoedingen per uur. Je kan onmogelijk de kosten berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximumbedragen snel overschrijdt.