Veelgestelde vragen

Hoe gebruik maken van de financiële compensatie tijdens de periode COVID-19?

De budgethouder kan gebruik maken van een extra budget voor het jaar 2020 met maximaal 25,5% indien er tijdens de periode COVID-19 overeenkomsten worden gesloten om de zorg en ondersteuning thuis te organiseren en hun beschikbare PAB of PVB ontoereikend is om de kosten van deze overeenkomsten te vergoeden.

Overeenkomsten indienen in uw dossier VAPH:

Er moet geen nieuwe overeenkomst worden opgemaakt wanneer er een bestaande overeenkomst is, maar het VAPH vraagt wel dat de budgethouder zijn overeenkomst voor een tweede keer registreert en hij in de taakomschrijving vermeldt dat het gaat over een overeenkomst in het kader van COVID-19.

Nieuwe budgethouders moeten in de overeenkomst vermelden dat deze werd afgesloten in het kader van COVID-19.

Kosten indienen bij Focus op Emancipatie vzw:

Focus op Emancipatie vzw kan de facturen opsplitsen om duidelijk het onderscheid te kunnen maken tussen de ‘normale’ kost en de meerkosten. 

We vragen aan de vrijwilliger om de volledige kostprijs te splitsen en de meerkosten als COVID-19 te registreren op een tweede kostennota met vermelding (bovenaan bij maand/jaar) COVID-19. Een handleiding vindt u terug onder ‘Documenten’.

De forfaitaire kostenvergoeding per vrijwilliger blijft maximaal €34,71 per dag en €1.388,40 per jaar, vrijgesteld van belasting.

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Minderjarigen kunnen vrijwilligerswerk doen

  • vanaf 15 jaar indien ze de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs hebben doorlopen
  • vanaf 16 jaar

Bijkomend geldt voor minderjarigen dat:

  • ze een machtiging nodig hebben van hun ouders/voogd
  • ze geen vrijwilligerswerk kunnen doen bij naaste familie

Men mag binnen het PAB niet dezelfde taken doen als werknemer en als vrijwilliger voor dezelfde opdrachtgever (budgethouder).

Een vrijwilliger die een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit vooraf schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt (bvb. een beperkte uitkering in geval van loopbaanonderbreking).

Wil men vrijwilligerswerk doen terwijl men geniet van een uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet men de schriftelijke toestemming krijgen van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. De adviserende geneesheer oordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaat-vrijwilliger.

Een vrijwilliger die een leefloon ontvangt van het OCMW moet aan zijn/haar dossierbeheerder melden dat hij/zij vrijwilligerswerk zal doen.

Mensen die een uitkering ontvangen voor hulp aan bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten, zonder aanmelding.

Mensen die genieten van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Jongeren die recht hebben op een gezinsbijslag (kinderbijslag) mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Over gepensioneerden, personen met een beperking, mensen met een uitkering wegens beroepsziekten of arbeidsongeval, of met een invaliditeitsuitkering zegt de wet niets. Zij mogen vrijwilligerswerk verrichten zonder aanmelding.

Hoeveel bedraagt de vrijwilligersvergoeding?

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor hun vrijwilligerswerk, maar ze mogen wel vergoed worden voor de kosten die ze gemaakt hebben.
Deze kostenvergoeding is niet fiscaal aftrekbaar, maar wel vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Er kan gekozen worden voor:

Een forfaitaire kostenvergoeding

eventueel aangevuld met een onbeperkte kilometervergoeding (onder voorwaarden).

De forfaitaire kostenvergoeding mag per vrijwilliger maximaal € 34,71 per dag en € 1.388,40 per jaar bedragen (bedragen 2020).

De forfaitaire kostenvergoeding kan aangevuld worden met beperkte verplaatsingskosten per vrijwilliger. Het plafond bestaat echter niet voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van kwetsbare personen als activiteit hebben (vanaf 21/04/2019). Zij hebben geen beperking op de cumul van kostenvergoeding en kilometervergoeding. Zij kunnen al hun trajecten in het kader van hun vrijwilligerswerk volledig terugbetaald krijgen. Ze moeten wel bewijzen dat het effectief gaat om kilometers gemaakt voor het vervoer van personen, bijvoorbeeld met een logboek.

Wagen, moto, bromfiets: vanaf 1 juli 2020 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding maximaal 0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2021 en is fiscaal vrijgesteld. 

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,24 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het volledige bedrag terugbetaald worden.

De maximum bedragen kunnen elk jaar wijzigen.

 

Reële kostenvergoeding: de werkelijk gemaakte kilometers worden onbeperkt terugbetaald.

Wagen, moto, bromfiets: vanaf 1 juli 2020 bedraagt de geïndexeerde kilometervergoeding maximaal 0,3542 euro per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2021 en is fiscaal vrijgesteld.   

Fiets: de fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot een maximum van € 0,24 per kilometer.

Openbaar vervoer: aan de hand van het vervoersbewijs kan het hele bedrag terug betaald worden.

De maximum bedragen kunnen elk jaar wijzigen.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding betaald?

Gemiddeld wordt de vrijwilligersvergoeding betaald binnen de twee tot drie weken nadat de vrijwilliger de kostennota heeft bezorgd, op voorwaarde dat deze volledig en correct is ingevuld. De vrijwilligersvergoeding die de organisatie betaalt, wordt doorgerekend naar de budgethouder.

Hoeveel kost de administratie en de verzekering van een vrijwilliger?

De kosten voor administratie en verzekering worden maandelijks aangerekend bij het opstellen van de factuur.

Er wordt een kost van 9,- euro/vrijwilliger/maand aangerekend voor de maanden dat de vrijwilliger wordt ingeschakeld.

Vul de kosten waarheidsgetrouw in, anders riskeer je dat deze bij controles niet aanvaard worden!

Mag een vrijwilliger mee naar het buitenland?

Ja, dat kan. Ook hier kunnen de kosten worden vergoed zoals overeengekomen in de afsprakennota. Een bijkomende verzekering wordt door de budgethouder zelf geregeld en betaald.

Mag ik mijn vrijwilliger(s) per uur vergoeden?

Geef geen kostenvergoedingen per uur. Je kan onmogelijk de kosten berekenen op uurbasis. Je riskeert dat de fiscus dit niet aanvaardt of dat je de maximumbedragen snel overschrijdt.